76bef275eb7dd173af9d9130f75b33e6

Cách thay đổi mật khẩu người dùng trong Ubuntu

Chủ đề "Hướng dẫn"

Luôn luôn là một ý tưởng tốt để cập nhật mật khẩu của bạn một cách thường xuyên và sử dụng một mật khẩu duy nhất cho mỗi tài khoản.

Là người dùng thông thường trong Ubuntu, bạn chỉ có thể thay đổi mật khẩu của riêng mình. Người dùng root và người dùng có quyền sudo có thể thay đổi mật khẩu của người dùng khác và xác định cách sử dụng hoặc thay đổi mật khẩu.

Hướng dẫn này mô tả cách thay đổi mật khẩu người dùng trong Ubuntu từ dòng lệnh.

Chủ đề khác:

Nhiều người đọc

Ubuntu thay đổi mật khẩu từ dòng lệnh.

Trong Ubuntu và các bản phân phối Linux khác, bạn có thể thay đổi mật khẩu của tài khoản người dùng bằng lệnh.

Để thay đổi mật khẩu tài khoản người dùng của bạn, hãy chạy lệnh passwd mà không có bất kỳ tùy chọn nào:

passwd

Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu hiện tại của bạn. Nếu mật khẩu đúng, bạn sẽ được yêu cầu nhập và xác nhận mật khẩu mới.

Changing password for linuxize. (current) UNIX password: Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully The password is not displayed on the screen when you enter it.

Lần tới khi bạn đăng nhập vào máy Ubuntu, hãy sử dụng mật khẩu mới.

Thay đổi mật khẩu của người dùng khác.

Người dùng mà bạn đã đăng nhập phải có đặc quyền sudo để có thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của người dùng khác.

Để thay đổi mật khẩu của tài khoản người dùng khác, hãy chạy lệnh theo sau là tên người dùng. Ví dụ: để thay đổi mật khẩu của người dùng có tên Sansa, hãy chạy lệnh sau::

sudo passwd sansa

Bạn sẽ được nhắc nhập và xác nhận mật khẩu mới:

Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully.

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách thay đổi mật khẩu người dùng trong Ubuntu.

Khi thay đổi mật khẩu, đảm bảo bạn đang sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất. Có một mật khẩu mạnh là khía cạnh quan trọng nhất trong bảo mật tài khoản của bạn. Thông thường một mật khẩu mạnh có ít nhất 16 ký tự, sử dụng ít nhất một chữ cái viết hoa, một chữ cái viết thường, một số và một ký tự đặc biệt.

Scroll to Top