Điều Khoản Dịch Vụ

Cập nhật ngày 14 tháng 11  năm 2021.

Trang này mô tả các điều khoản và điều kiện chi phối việc bạn sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định của Cởi Factory, bao gồm www.coifactory.com và các ứng dụng di động do Cởi Factory cung cấp.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO CỦA CỞI FACETORY, VÌ ĐIỀU KHOẢN NÀY BAO GỒM CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN.

Để biết thông tin về cách Cởi Factory thu thập, sử dụng và chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào, vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Nếu bạn cư trú bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu, việc bạn chấp nhận các Điều khoản dịch vụ này cấu thành sự đồng ý của bạn đối với các hoạt động xử lý được mô tả trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi theo luật. thuộc thẩm quyền của bạn.

1. Các quy tắc và định nghĩa chung

1.1 Nếu bạn chọn sử dụng một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định của Cởi Factory được hiển thị hoặc điều chỉnh bởi các Điều Khoản Dịch Vụ này, bao gồm www.coifactory.com, các trang điện tử và ứng dụng di động của Cởi Factory cũng như bất kỳ tính năng nào của trang điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở nguồn cấp RSS, API và phần mềm ( như được định nghĩa bên dưới) và các nội dung tải xuống khác (gọi chung là “dịch vụ”), bạn sẽ đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ này giữa bạn và Cởi Factory.

1.2 Chúng tôi có thể thay đổi, thêm hoặc bớt các phần của Điều Khoản Dịch Vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho bạn về sự thay đổi bằng văn bản (bao gồm cả qua thư điện tử hoặc bằng cách cập nhật ngày ở trên). phần “ngày cập nhật gần nhất”). Những thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng. Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản Dịch Vụ này trước mỗi lần sử dụng trang điện tử.

1.3 NẾU BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO CỦA ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY HOẶC BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO TRONG TƯƠNG LAI KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN, BẠN CÓ THỂ (i) HỦY TÀI KHOẢN CỦA MÌNH (XEM MỤC 10.1) VÀ/HOẶC (ii) NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ. VIỆC BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGAY BÂY GIỜ HOẶC SAU KHI ĐĂNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CẬP NHẬT SẼ ĐĂNG KÝ BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ, NHỮNG THAY ĐỔI HOẶC SỬA ĐỔI NÀY.

1.4 Chúng tôi có thể thay đổi, tạm dừng hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, bao gồm cả tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào của dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các hạn chế đối với một số tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một phần hoặc tất cả các dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

1.5 Tiếp xúc với quảng cáo là một điều kiện để tiếp cận dịch vụ.

2. Nội dung trên dịch vụ

2.1 Nội dung của các dịch vụ, bao gồm cả trang điện tử, chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Tất cả các tài liệu được xuất bản hoặc cung cấp trên dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, ảnh chụp, hình ảnh, minh họa, thiết kế, bản âm thanh, video clip, “hình ảnh”, siêu dữ liệu, dữ liệu hoặc tập hợp, tất cả còn được gọi là “nội dung ”) được bảo vệ bản quyền và được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Cởi Factory hoặc bên được ghi nhận là nhà cung cấp nội dung. Cởi Factory cũng sở hữu bản quyền trong việc lựa chọn, điều phối, biên soạn và nâng cao nội dung đó (“sắp xếp”). Bạn sẽ tuân thủ tất cả các thông báo, thông tin hoặc hạn chế về bản quyền bổ sung có trong bất kỳ nội dung nào được truy cập thông qua dịch vụ.

2.2 Dịch vụ và nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền cơ sở dữ liệu, quyền đặc biệt và các quyền sở hữu hoặc trí tuệ khác theo luật pháp quốc tế. Bạn không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép (trừ trường hợp được cung cấp trong phần 2.3 của Điều Khoản Dịch Vụ này), tạo tác phẩm mới từ, phân phối, thực hiện, hiển thị (bao gồm tạo khung và liên kết nội tuyến), giao tiếp cho công chúng hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, bất kỳ nội dung nào (hoặc bố cục của nó) hoặc dịch vụ (bao gồm cả phần mềm), toàn bộ hoặc một phần.

2.3 Bạn có thể tải xuống hoặc sao chép nội dung và các mục có thể tải xuống khác được hiển thị trên dịch vụ chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn, miễn là bạn duy trì tất cả bản quyền và các thông báo khác bên trong. Nghiêm cấm sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ bộ phận quyền và quyền của  Cởi Factory hoặc chủ sở hữu bản quyền đã xác định. Được chỉ định trong thông báo bản quyền có trong nội dung.

2.4 Một số nội dung được cung cấp bởi các bên thứ ba, họ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự chậm trễ, không chính xác, lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào như vậy, hoặc trong việc truyền hoặc phân phối tất cả hoặc bất kỳ phần nào của nội dung đó hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ đó.

3. Nội dung do người dùng tạo: Đăng ký bao gồm nhận xét, đánh giá của người đọc, v.v.

3.1 Nếu bạn tải lên, đăng hoặc gửi bất kỳ nội dung nào trên dịch vụ, bạn tuyên bố với chúng tôi rằng bạn có tất cả các quyền hợp pháp cần thiết để tải lên, đăng hoặc gửi nội dung đó và nội dung đó sẽ không vi phạm. bất kỳ luật nào hoặc quyền của bất kỳ người nào. Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản lên dịch vụ bất kỳ tài liệu nào bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, tục tĩu, lạm dụng hoặc bất hợp pháp. Bạn không được mạo danh bất kỳ ai khác hoặc nói cách khác là xuyên tạc danh tính, chi nhánh hoặc trạng thái của mình. Bạn đồng ý không cung cấp thông tin quan trọng và sai lệch một cách cố ý và với mục đích lừa đảo. Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản lên dịch vụ bất kỳ phần mềm độc hại, vi-rút, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại nào khác hoặc tệp lên dịch vụ. Bạn không được sử dụng các phương tiện tự động để tải lên, phân phối hoặc xuất bản lên.

Lịch sự. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đe dọa hoặc lăng mạ các thành viên khác bằng lời nói, sử dụng ngôn ngữ phỉ báng hoặc cố ý làm gián đoạn cuộc thảo luận bằng các tin nhắn lặp đi lặp lại, tin nhắn vô nghĩa hoặc “spam”.

Sử dụng ngôn ngữ tôn trọng. Giống như bất kỳ cộng đồng nào, cuộc trò chuyện trực tuyến chỉ phát triển khi các thành viên của chúng tôi cảm thấy được chào đón và an toàn. Bạn đồng ý không sử dụng ngôn ngữ lạm dụng hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, sở thích tình dục, tuổi tác, khu vực, khuyết tật, v.v. Lời nói căm thù dưới bất kỳ hình thức nào là cơ sở để đình chỉ quyền truy cập ngay lập tức và vĩnh viễn vào tất cả hoặc một phần của dịch vụ.

Tranh luận, nhưng không tấn công. Trong một cộng đồng đầy ý kiến và lợi ích, mọi người luôn bất đồng với nhau. Cởi Factory khuyến khích thảo luận tích cực và hoan nghênh các cuộc tranh luận sôi nổi về dịch vụ, nhưng các cuộc tấn công cá nhân là vi phạm trực tiếp các Điều khoản dịch vụ này và là cơ sở để đình chỉ ngay lập tức. quyền truy cập ngay lập tức và vĩnh viễn vào tất cả hoặc một phần của dịch vụ.

3.2 Dịch vụ sẽ chỉ được sử dụng theo cách phi thương mại. Nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của Cởi Factory, bạn không được phân phối hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu nào có chứa bất kỳ hoạt động gây quỹ, quảng cáo hoặc chào mời hàng hóa hoặc dịch vụ nào. Bạn không được sử dụng tất cả hoặc một phần dịch vụ để thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin người dùng nào cho bất kỳ mục đích nào không được các Điều Khoản Dịch Vụ này cho phép rõ ràng.

3.3 Bạn thừa nhận rằng bất kỳ nội dung gửi nào bạn thực hiện cho dịch vụ (tức là nội dung do người dùng tạo bao gồm nhưng không giới hạn ở: nhận xét, thông báo diễn đàn, đánh giá, văn bản, video, âm thanh và hình ảnh cũng như mã máy tính và ứng dụng) đều có thể được chỉnh sửa, đã bị Cởi Factory xóa, sửa đổi, xuất bản, truyền tải và hiển thị và bạn từ bỏ mọi quyền mà mình có thể có. trong việc thay đổi hoặc thay đổi tài liệu theo cách mà bạn không đồng ý. Nội dung gửi tới dịch vụ cũng có thể được bao gồm trong nguồn cấp dữ liệu RSS và API của chúng tôi và có sẵn để xuất bản lại thông qua các định dạng khác.

3.4 Bạn cấp cho Cởi Factory giấy phép vĩnh viễn, không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại cho các nội dung gửi, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền đối với Cởi Factory hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà không được Cởi Factory chỉ định, sử dụng, sao chép, truyền tải, trích dẫn, xuất bản, phân phối, hiển thị công khai , biểu diễn công khai, giao tiếp với công chúng, tạo các sản phẩm phái sinh của, máy chủ lưu trữ lưu trữ, lập chỉ mục, bộ đệm, gắn thẻ, mã hóa, sửa đổi và điều chỉnh (bao gồm nhưng không giới hạn ở phát trực tuyến, tải xuống, phát sóng, di động, kỹ thuật số, video) nhỏ , quét hoặc các công nghệ khác) dưới mọi hình thức hoặc phương tiện hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển, mọi nội dung do bạn đăng trên hoặc lên dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào khác thuộc sở hữu của Cởi Factory, bao gồm mọi nội dung được đăng trên hoặc lên dịch vụ thông qua bên thứ ba .

3.5 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đệ trình của mình. Tuy nhiên, mặc dù Cởi Factory không và không thể xem xét tất cả các nội dung gửi và không chịu trách nhiệm về nội dung của các thông báo đó, Cởi Factory có quyền xóa, di chuyển hoặc chỉnh sửa các nội dung gửi theo quyết định riêng của mình. , bị coi là lạm dụng, phỉ báng, tục tĩu, vi phạm luật bản quyền hoặc nhãn hiệu, vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc không thể chấp nhận được.

3.6 Bằng cách gửi, bạn đồng ý với việc hiển thị và xuất bản trên trang điện tử và trong dịch vụ cũng như cho các mục đích sử dụng quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến có liên quan.

4. Cấm sử dụng dịch vụ

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng hoặc cố gắng truy cập hoặc sử dụng dịch vụ để thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại cho chúng tôi hoặc bên thứ ba. Bạn không được sử dụng dịch vụ vi phạm luật hiện hành hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu hoặc quyền hợp pháp khác của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng (hoặc khuyến khích hoặc hỗ trợ nỗ lực của bất kỳ ai khác) để phá vỡ, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược hoặc thay đổi hoặc can thiệp vào dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó hoặc thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Cởi Factory, bạn sẽ không:

 • (i) truy cập bất kỳ phần nào của dịch vụ, nội dung, dữ liệu hoặc thông tin mà bạn không có quyền hoặc ủy quyền truy cập hoặc Cởi Factory đã thu hồi quyền truy cập của bạn;
 • (ii) sử dụng rô bốt, trình thu thập dữ liệu, tập lệnh, dịch vụ, phần mềm hoặc bất kỳ thiết bị, công cụ hoặc quy trình thủ công hoặc tự động nào được thiết kế để khai thác dữ liệu hoặc thu thập nội dung, dữ liệu hoặc thông tin từ dịch vụ, hoặc truy cập hoặc thu thập nội dung, dữ liệu hoặc thông tin từ dịch vụ sử dụng phương tiện tự động;
 • (iii) sử dụng dịch vụ, phần mềm hoặc bất kỳ thiết bị, công cụ hoặc quy trình thủ công hoặc tự động nào được thiết kế để phá vỡ mọi hạn chế, điều kiện hoặc biện pháp công nghệ kiểm soát quyền truy cập vào dịch vụ. dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bao gồm ghi đè bất kỳ tính năng bảo mật nào hoặc bỏ qua hoặc phá vỡ bất kỳ quyền truy cập nào kiểm soát hoặc hạn chế việc sử dụng dịch vụ;
 • (iv) bộ nhớ cache hoặc lưu trữ nội dung (ngoại trừ việc công cụ tìm kiếm công khai sử dụng trình thu thập thông tin để tạo chỉ mục tìm kiếm);
 • (v) thực hiện hành động gây ra tải lớn bất hợp lý hoặc không tương xứng trên mạng hoặc cơ sở hạ tầng của chúng tôi; và
 • (vi) làm bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc thay đổi chức năng hoặc giao diện của dịch vụ, bao gồm cả việc hiển thị quảng cáo.

Tham gia vào việc sử dụng dịch vụ bị cấm có thể dẫn đến các hình phạt dân sự, hình sự và/hoặc hành chính, tiền phạt hoặc hình phạt đối với người dùng và những người hỗ trợ người dùng.

5. Tuyên bố và bảo đảm; đền bù; giới hạn trách nhiệm

5.1 Bạn tuyên bố, đảm bảo và giao ước (a) rằng không có tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức nào được gửi qua tài khoản của bạn sẽ (i) vi phạm, ăn cắp ý tưởng hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc các quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác; hoặc (ii) chứa tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp khác; (b) rằng bạn ít nhất mười ba tuổi nếu bạn; và (c) nếu bạn dưới mười tám tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn đã đọc các Điều khoản Dịch vụ này và đồng ý với chúng cũng như việc bạn sử dụng dịch vụ. Theo đây, bạn bồi thường, bảo vệ và giữ cho Cởi Factory vô hại trước tất cả các viên chức, giám đốc, chủ sở hữu, đại lý, nhà cung cấp thông tin, chi nhánh, người cấp phép và người được cấp phép (gọi chung là “Các Bên được bồi thường”) đối với mọi trách nhiệm pháp lý và chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở, phí luật sư hợp lý, do các Bên được bồi thường chịu liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào, bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ: (i) bất kỳ vi phạm nào của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào trong tài khoản của bạn đối với các Điều khoản dịch vụ này hoặc các tuyên bố, bảo đảm và giao ước được nêu ở trên; hoặc (ii) sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của bạn. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ theo yêu cầu hợp lý để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào như vậy. Cởi Factory bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn bồi thường.

5.2 Cởi Factory không đại diện hoặc xác nhận tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, tuyên bố hoặc thông tin nào khác được hiển thị, tải lên hoặc phân phối qua Dịch vụ bởi bất kỳ người dùng, nhà cung cấp hoặc người dùng nào. nhà cung cấp thông tin hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Cởi Factory sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ người nào khác về các tương tác của người dùng với những người dùng khác. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ sự phụ thuộc nào vào bất kỳ ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, bản ghi nhớ hoặc thông tin nào như vậy sẽ do bạn tự chịu rủi ro. ĐỐI VỚI MỞ RỘNG TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CÁC DỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ PHẦN MỀM ĐƯỢC PHÂN PHỐI TRÊN CƠ SỞ ‘NGUYÊN TRẠNG’ MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO, CHÚNG TÔI PHÂN PHỐI, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, ĐẢM BẢO CHO MỤC ĐÍCH NHỎ. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ LUÔN SẴN SÀNG, CẬP NHẬT VÀ CHÍNH XÁC, KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. NỘI DUNG HOẶC TÀI LIỆU KHÁC CÓ SẴN QUA DỊCH VỤ CÓ THỂ CÓ SỰ CHẬM TRỄ, THỬ, CÀI ĐẶT và không chính xác. BẠN KHÔNG NÊN TIN NỘI DUNG LÀ MỤC ĐÍCH VÌ NÓ CÓ THỂ THAY THẾ CHO TƯ VẤN PHÁP LUẬT, TÀI CHÍNH, THUẾ HOẶC Y TẾ CHUYÊN NGHIỆP. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ QUAN TÂM HOẶC CÂU HỎI VỀ SỨC KHOẺ CỦA BẠN HOẶC NỘI DUNG TRONG DỊCH VỤ, BẠN LUÔN NÊN THAM KHẢO VỚI CHUYÊN GIA Y TẾ HOẶC SỨC KHOẺ. TRƯỚC KHI THỰC HIỆN BẤT KỲ KHOẢN BẢO ĐẢM HAY ĐẦU TƯ NÀO, BẠN ĐÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ THÀNH CÔNG VỚI MỘT NHÀ MÔI GIỚI TÀI CHÍNH KHÁC HOẶC MỘT CỐ VẤN TÀI CHÍNH KHÁC ĐỂ XÁC MINH VÀ THÔNG TIN KHÁC. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HOẶC NHIỀU QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, HOẶC KẾT QUẢ ĐƯỢC ĐƯA RA, NỘI DUNG CUNG CẤP TẠI ĐÂY. KHÔNG CÓ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM SẼ NHẠY CẢM NHƯ TƯ VẤN ĐẦU TƯ. CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ MÔI GIỚI HAY CỐ VẤN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ KHÔNG CUNG CẤP LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ HOẶC KHUYẾN NGHỊ SẢN PHẨM KHÁC. BẠN XIN CẢM ƠN RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN.

5.3 TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ Y, ĐÓ LÀ LIÊN HỆ VÀ CÁC CỔ ĐÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌ, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, NHÀ QUẢNG CÁO, NHÀ CUNG CẤP, NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG VÀ CÁ NHÂN (“BẠN GIỚI HẠN”) CÁC BÊN CỞI FACTORY”) TRÁCH NHIỆM (CUỘC ĐỜI HOẶC BẤT CỨ) ĐỐI VỚI BẠN HAY BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC CHO CÁC PHỤ KIỆN HOẶC VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG HOẶC LIÊN HỆ KHÁC, ĐẶC BIỆT, BẤT KỲ, SỰ KHÁC BIỆT HOẶC LOẠI TRỪ, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT TIẾT KIỆM, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC MẤT SẢN PHẨM HOẶC THIỆT HẠI ĐỘC QUYỀN ĐƯỢC LOẠI TRỪ”) . Trách nhiệm pháp lý Cảm ơn dựa trên trách nhiệm, các khoản nhỏ, hợp đồng hoặc các lý thuyết khác về trách nhiệm pháp lý, ngay cả khi bất kỳ bên nào đã được phát hiện thiệt hại loại trừ bất kỳ mục đích nào cần thiết của bất kỳ mục đích hạn chế nào nếu có quyền áp dụng nào, loại trừ bất kỳ bên nào TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG CÁC GIỚI HẠN MÀ LUẬT PHÁP CÓ THỂ CHO PHÉP.

6. Đăng ký và bảo mật

6.1 Là một phần của quy trình đăng ký hoặc tạo tài khoản, bạn sẽ tạo thông tin đăng nhập bằng cách chọn mật khẩu và cung cấp địa chỉ thư điện tử hoặc bằng cách liên kết tài khoản khác, chẳng hạn như tài khoản Apple, Facebook hoặc Google của bạn. Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định, thông tin này phải chính xác và cập nhật.

Mỗi đăng ký chỉ dành cho một người dùng. Bạn không được phép chia sẻ thông tin đăng nhập đăng ký của mình hoặc cung cấp thông tin đăng nhập của bạn cho bất kỳ ai khác. Chúng tôi có thể hủy hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ nếu bạn chia sẻ thông tin đăng nhập của mình. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu mà bạn không được tiết lộ cho bất kỳ đại diện hoặc đại lý nào của Cởi Factory. Bạn không được (i) chọn hoặc sử dụng thông tin đăng nhập của người khác với ý định mạo danh người đó; (ii) sử dụng thông tin đăng nhập mà người khác được ủy quyền mà không có sự cho phép của người đó; hoặc (iii) sử dụng thông tin đăng nhập mà chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi, cho là xúc phạm. Việc không tuân thủ những điều đã nói ở trên sẽ cấu thành hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này, điều này có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị đình chỉ hoặc chấm dứt ngay lập tức.

Bạn đồng ý nhận thông báo từ chúng tôi bằng phương thức điện tử đến địa chỉ thư điện tử mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử đều đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý đối với các thông tin liên lạc đó bằng văn bản. . Bạn đồng ý rằng bạn có khả năng lưu trữ các thông tin liên lạc điện tử như vậy để bạn có thể truy cập chúng ở dạng không thay đổi.

6.2 Vui lòng thông báo đến [email protected] về (các) hoạt động sử dụng trái phép đã biết hoặc nghi ngờ đối với tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào đã biết hoặc nghi ngờ, bao gồm mất mát, trộm cắp hoặc tiết lộ trái phép mật khẩu hoặc thông tin thẻ tín dụng của bạn.

6.3 Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ. Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn sử dụng, đăng ký hoặc ghi danh vào bất kỳ phần nào của dịch vụ, vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn xem xét và đồng ý với các Điều Khoản Dịch Vụ này. trước khi bạn sử dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc yêu cầu họ hoàn tất giao dịch mua và/hoặc đăng ký gói thay mặt bạn.

6.4 Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng hoặc hoạt động trên tài khoản của mình với Cởi Factory, bao gồm cả việc sử dụng tài khoản của bất kỳ bên thứ ba nào được bạn ủy quyền sử dụng thông tin đăng nhập của bạn. Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào khác có thể là căn cứ để chấm dứt tài khoản của bạn, theo quyết định riêng của chúng tôi và chúng tôi có thể chuyển bạn đến các cơ quan thực thi pháp luật. luật phù hợp.

6.5 Nếu quyền truy cập của bạn vào bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi hoặc thông qua bên thứ ba (ví dụ: chủ lao động của bạn hoặc tổ chức giáo dục mà bạn là sinh viên) (mỗi người, một “khách hàng”) khách hàng”), khách hàng đó có thể đã cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn để cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào dịch vụ và để phân biệt bạn với những người đăng ký khác (chẳng hạn như IP, địa chỉ thư điện tử hoặc tên của bạn).

7. Phí và thanh toán

Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào tính phí truy cập vào các phần của dịch vụ hoặc dịch vụ nói chung. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, bạn sẽ không bị tính phí khi truy cập dịch vụ trừ khi chúng tôi đã có được sự đồng ý trước của bạn để thanh toán các khoản phí đó. Do đó, nếu bất cứ lúc nào chúng tôi yêu cầu một khoản phí cho các phần của dịch vụ hiện đang miễn phí, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về các khoản phí đó. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào (xem phần 10.1 về việc chấm dứt dịch vụ). Tất cả các khoản phí mới, nếu có, sẽ được đăng nổi bật trên trang web và ở các vị trí thích hợp khác trên dịch vụ. Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí và lệ phí phát sinh thông qua tài khoản của mình theo tỷ giá có hiệu lực trong thời hạn thanh toán mà các khoản phí và lệ phí đó phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số nào được chúng tôi chào bán thông qua dịch vụ hoặc bởi bất kỳ nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào khác. Tất cả các khoản phí và lệ phí sẽ được lập hóa đơn và thanh toán bởi bạn. Bạn sẽ thanh toán tất cả các loại thuế hiện hành liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thông qua tài khoản của mình.

8. Nội dung của bên thứ 3 và liên kết đến các trang web của bên thứ 3

Dịch vụ chứa các liên kết đến các trang web, tài nguyên và nhà quảng cáo của bên thứ ba (gọi chung là “nội dung được liên kết”). Cởi Factory không kiểm soát, xác nhận, tài trợ, đề xuất hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung được liên kết nào. Bởi vì chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các tài nguyên bên ngoài này, hoặc nội dung của chúng hoặc các thực hành về quyền riêng tư, nên bạn nên giải quyết mọi lo ngại về bất kỳ nội dung liên quan nào. bất kỳ liên kết đến trang điện tử đó.

9. Bản quyền phần mềm

Bạn sẽ không có quyền đối với phần mềm độc quyền và tài liệu liên quan, hoặc đối với bất kỳ cải tiến hoặc sửa đổi nào đối với phần mềm đó, được cung cấp cho bạn để truy cập dịch vụ (“phần mềm”). Bạn không được cấp phép lại, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng bất kỳ giấy phép nào do Cởi Factory cấp và mọi nỗ lực cấp phép lại, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng sẽ vô hiệu. Bạn chỉ có thể tạo một bản sao của phần mềm đó cho mục đích lưu trữ. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ phần mềm.

10. Chấm dứt tài khoản của bạn

10.1 Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi. Việc chấm dứt các sản phẩm kỹ thuật số trả phí sẽ được điều chỉnh bởi chính sách hủy và hoàn tiền sản phẩm kỹ thuật số của chúng tôi.

10.2 Cởi Factory có thể, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm hoặc chuyển giao các Điều Khoản Dịch Vụ này.

10.3 Các quy định của Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ có hiệu lực khi tài khoản của bạn bị chấm dứt hoặc quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của dịch vụ.

11. Luật chi phối; quyền lực; hành động

11.1 Các Điều Khoản Dịch Vụ này đã được tạo ra và sẽ được hiểu và thi hành theo luật pháp như một thỏa thuận được thực hiện hoàn toàn trong đó bất kể xung đột với các quy định của pháp luật và ấn phẩm. Hợp đồng của Liên hợp quốc (nếu có).

11.2 Mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc các Điều Khoản Dịch Vụ này phải được nộp trong vòng một năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng đó phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn. Bất kỳ khiếu nại nào bạn có thể có liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được bồi thường thiệt hại bằng tiền và bạn sẽ không được hưởng các biện pháp trừng phạt hoặc biện pháp cứu trợ công bằng khác.

11.3 BẠN PHẢI ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CHỈ CÓ THỂ MANG TRANH CHẤP ĐẾN BÊN KHÁC TRONG KHẢ NĂNG CÁ NHÂN, KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN VIÊN HAY THÀNH VIÊN CỦA BẤT KỲ TỔ CHỨC HOẶC ĐẠI LÝ NÀO, KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI DIỆN, MỘT HÀNH ĐỘNG. Tuy nhiên, không có nội dung nào trong đoạn 11.3 này sẽ hạn chế quyền kiện lẫn nhau của bạn hoặc Cởi Factory với tư cách là nguyên đơn.

12. Đơn đặt hàng

12.1 Các Điều Khoản Dịch Vụ này đã được thiết lập và sẽ được hiểu và thi hành theo luật pháp. Bất kỳ hành động nào nhằm thực thi các Điều khoản dịch vụ này sẽ được đưa ra trước tòa án đặt tại địa điểm do Cởi Factory chỉ định.

12.2 Không có gì trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ ghi đè lên những lời hứa trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

12.3 Thư từ sẽ được gửi đến [email protected]/.

12.4 Bạn đồng ý báo cáo mọi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ cho Cởi Factory ngay khi bạn biết về chúng. Trong trường hợp bạn có khiếu nại về vi phạm bản quyền đối với tài liệu có trong dịch vụ, vui lòng thông báo cho [email protected]/. (Vui lòng gửi tất cả các câu hỏi chung đến [email protected]/)

12.5 Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc phản hồi lại hành vi vi phạm của bạn hoặc các bên khác sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền của chúng tôi trong việc thực thi bất kỳ điều khoản nào. hoặc bất kỳ điều kiện nào của các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc thực hiện hành động sau đó đối với các vi phạm tương tự.

12.6 Nếu một điều khoản trong các Điều khoản dịch vụ này không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ được hiểu theo cách phù hợp với luật hiện hành để phản ánh ý định của các bên một cách chặt chẽ nhất có thể. càng tốt, và các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và có đầy đủ hiệu lực.

12.7 Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau bằng văn bản cho đại lý bản quyền của Cởi Factory. Thông báo phải bao gồm TẤT CẢ những điều sau đây:

 • chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm;
 • mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
 • mô tả về vị trí của tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên trang web: địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn và tất cả các thông tin khác đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn;
 • một tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;
 • tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào bạn đã tải lên, đăng hoặc gửi tới dịch vụ Cởi Factory, sau đó đã bị xóa khỏi dịch vụ Cởi Factory hoặc quyền truy cập đó đã bị vô hiệu hóa, xóa hoặc vô hiệu hóa không đúng cách. cách, vui lòng cung cấp thông báo phản đối sau cho Cởi Factory:

 • chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn;
 • mô tả về tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu bị vô hiệu hóa;
 • một tuyên bố chịu hình phạt nếu khai man rằng bạn thực sự tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu sẽ bị xóa hoặc vô hiệu hóa;
 • tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn và tuyên bố rằng bạn đồng ý với thẩm quyền của tòa án đối với khu vực tài phán nơi địa chỉ được đặt và bạn sẽ chấp nhận các dịch vụ xử lý từ người đã cung cấp thông tin. báo cáo cáo buộc vi phạm.
Scroll to Top