Quy Chế Hoạt Động

Cập nhật ngày 14 tháng 11  năm 2021.

A. Quy tắc chung

1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật các quốc gia hiện hành và áp dụng cho các thành viên đăng ký tham gia, sử dụng dịch vụ viết bài quảng cáo, đăng ảnh bìa quảng cáo,… trên Cởi Factory.

Khi tham gia tài trợ bài viết cho Cởi Factory, bạn có trách nhiệm tìm hiểu kỹ quy chế hoạt động của Cởi Factory và chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động quảng cáo đăng tải trên Cởi Factory.

2. Phạm vi

Quy định này xác định mục đích và nguyên tắc hoạt động của Cởi Factory. Đồng thời, quy định quy tắc ứng xử chung của các thành viên tham gia và sử dụng dịch vụ trên Cởi Factory.

B. Thủ tục

1. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp

– Bước 1: Mọi yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp sẽ được chuyển đến Cởi Factory để tiếp nhận.
Phone number: +(84) 763 779 729; email: [email protected]/.
– Bước 2: Cởi Factory sẽ nhanh chóng tiếp nhận khiếu nại, nhanh chóng xác minh thông tin cung cấp và đưa ra phương án giải quyết.

– Bước 3: Trả lời người yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp về nội dung khiếu nại, tranh chấp và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có).

Nếu người khiếu nại đồng ý với nội dung và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp thì quá trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tranh chấp kết thúc.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp và yêu cầu giải quyết lại thì yêu cầu giải quyết lại khiếu nại, tranh chấp có thể thực hiện lại Bước 2 và 3. Tại Bước 3, nếu vẫn không đồng ý đồng ý với cách giải quyết khiếu nại, tranh chấp do Cởi Factory đề xuất, người yêu cầu khiếu nại, tranh chấp có quyền khởi kiện ra tòa án, trọng tài theo quy định của pháp luật.

2. Quá trình thanh toán

Bạn và Cởi Factory sẽ thỏa thuận về quy trình thanh toán và phương thức thanh toán sau khi bạn và Cởi Factory đồng ý hợp tác sử dụng dịch vụ qua thư điện tử.

Điều khoản thanh toán giữa bạn và Cởi Factory sẽ được đưa vào hợp đồng đầy đủ (nếu có) và việc trao đổi thử điện tử giữa bạn và Cởi Factory sẽ là văn bản pháp lý để giải quyết các khiếu nại sau này (nếu có).

Thông tin thanh toán và các tài liệu thanh toán liên quan giữa bạn và Cởi Factory sẽ được lưu trữ dưới dạng văn bản, hình ảnh được quét và cơ sở dữ liệu đám mây trong 5 năm hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Scroll to Top